Nhiều nhà đầu tư chọn dự án Angel Island VNREP vì lí do sau

https://hieuphannahj61.medium.com/ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-bi%C3%AA%CC%A3t-th%C6%B0%CC%A3-angel-island-nh%C6%A1n-ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-uy-t%C3%ADn-ra-sao-efa41d1ffc6e?source=your_stories_page-------------------------------------

Angel Island theo nhận định của chuyên gia BDS VNREP là một dự án Tụ hội rất nhiều khả năng. trong số đấy, Cơ sở hạ tầng là điểm sáng giá nhất và cũng là tố chất kích thích thụ xây dựng cũng như gia tăng giá trị